Přeložit náš web

Po, 25. 9. 2023.

Svátek má Zlata.

17.4 C
Olomouc
18.3 C
Prostějov
17.9 C
Přerov
18.9 C
Šumperk
15.1 C
Jeseník
Pondělí, 25. září 2023.

Svátek má Zlata.  Dobré odpoledne.

Skončilo rozpočtové provizorium, univerzita má rozpočet na rok 2023

Rozpočet Univerzity Palackého na rok 2023 a novela Vnitřního mzdového předpisu vztahující se k akademickým pracovníkům patřily k hlavním tématům středečního zasedání Akademického senátu UP. Ve svém funkčním období se k jednání sešel naposledy.

Univerzita Palackého má rozpočet na rok 2023. Souhrnně je ve všech ukazatelích narozpočtováno více než 2,72 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2022 je to o cca 30 milionů více.

Návrh rozpočtu představila senátorům Petra Jungová, kvestorka UP, která připomněla, že vychází z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ČR a z Metodiky rozdělení příspěvku a dotací na součásti UP, schválené AS UP. Mírně přebytkový rozpočet UP na rok 2023 doporučila schválit ve znění zapracovaných připomínek i ekonomická komise AS UP.

„Po schválení obecné metodiky a následném rozdělení příspěvku a dotací na jednotlivé součásti měly tyto šestitýdenní lhůtu pro schválení svých dílčích rozpočtů. Celý návrh rozpočtu obdrželi i děkani jednotlivých fakult UP,“ komentovala proceduru Petra Jungová. AS UP poté návrh rozpočtu UP na rok 2023 v předloženém znění schválil.  

V návaznosti na doporučení ekonomické komise AS UP schválili senátoři v předloženém znění i návrh Střednědobého výhledu rozpočtu UP na roky 2024–2025.

Během svého posledního jednání se senátoři univerzity věnovali ve Velkém sále rektorátu UP i informacím, které se týkají fondů univerzity a čerpání rozpočtu UP za první pololetí 2023. Dokument vztahující se k čerpání financí v rozpočtovém provizoriu komentovala opět kvestorka Petra Jungová, která potvrdila, že všechny součásti univerzity pololetní plán dodržely, rozpočet čerpaly v souladu s pravidly a většinově vyčerpaná částka z přidělené dotace odpovídá poměrné části roku. Předložený dokument vzal AS UP na vědomí.

Šířeji diskutovanou částí závěrečného jednání stávajícího AS UP se stala novela č. 4 Vnitřního mzdového předpisu UP. Cílem nového předpisu, který se týká akademických a vědeckých pracovníků, je sjednotit tarifní mzdy na UP tak, aby stejná práce byla u všech těchto pracovníků na všech fakultách ohodnocena stejně.

Během přípravy tohoto dokumentu navrhovaly ekonomicky snesitelné návrhy jednotlivé fakulty UP, poté příslušnou novelu obdržely odborové organizace na UP i Koordinační odborová rada UP, jež o uvedeném vnitřním předpisu univerzity spolurozhoduje. Ta své vyjádření vedení univerzity zatím neposkytla.  

K tématu se vedle rektora UP Martina Procházky, kvestorky Petry Jungové vyjádřil i Marek Jukl, místopředseda legislativní komise AS UP, která o tématu jednala 28. srpna a s navrženými pozměňovacími návrhy doporučila příslušnou novelu AS UP schválit.

Následující debata senátorů se věnovala především tomu, zda vůbec a případně jak jednotlivé fakulty univerzity budou ve svých rozpočtech schopny nově nastavené parametry na mzdy akademických a vědeckých pracovníků unést. Z předloženého dokumentu vyplynulo, že všechny fakulty unesou nastavené výdaje pouze v části, která se týká tarifních mezd. Ne každá by však v nově navrženém nastavení měla finanční prostředky na osobní ohodnocení a případné odměny. AS UP po této debatě novelu č. 4 Vnitřního mzdového předpisu UP nepřijal.

AS UP na svém zářijovém jednání schválil návrh rektora UP, aby se novým členem Vědecké rady UP stal děkan LF UP Milan Kolář, ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP schválil novelu č. 3. Jednacího řádu VR UP i novelu č. 2 Řádu o nakládání s majetkem UP. Senátoři se během jednání věnovali i tématu rušení e-mailových schránek po absolutoriu. V závěru této diskuze přijali usnesení, v němž požádali rektora UP, aby prověřil možnost využívání e-mailových adres absolventkami a absolventy UP a seznámil AS UP s výsledky tohoto šetření.

Během jednání AS UP rektor Martin Procházka informoval senátory UP i o postupu vypořádání majetku PřF a CATRIN a dále o záměru zřízení pozice ombudsosoby na UP. Kvestorka Petra Jungová informovala senátory o investiční akci Envelopa – blok VTP D. Připomněla, že slavnostní otevření objektu se uskuteční 21. září, den poté pak den otevřených dveří. Uvedla, že zakázkou se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který svým usnesením konstatoval, že správní řízení nezahájí, neboť neshledal důvody, které by opravňovaly podezření, že by došlo k přestupku.

Stávající Akademický senát UP s funkčním obdobím 15. 9. 2020 – 14. 9. 2023 jednal za dobu svého působení pětatřicet krát. Během posledního jednání informovali o své činnosti zástupci Komise AS UP pro vypořádání interních auditů i Komise pro udržitelnou UP. O aktivitách, vztahujících se ke studentské kurii stávajícího senátu, informoval jeho místopředseda Michal Nguyen. V závěrečném shrnutí, které před AS UP pak prezentoval jeho předseda Jiří Langer, zaznělo i několik dat: AS UP přijal za dobu svého funkčního období 463 usnesení, 20 usnesení neschválil, celková průměrná účast senátorů na jednáních AS UP činila 87,8 procenta.

Ustavující jednání nově zvoleného Akademického senátu UP se uskuteční 20. září. Přijatá usnesení zde. Více o AS UP zde.

 

Read More

LEMUŘI SE LOUČÍ S LÉTEM

Dříve než se zoologická zahrada ustrojí do pestrobarevného podzimního kabátu, a ještě před tím, než si v ní žijící zvířata užijí...

Kdo chce mluvit s primátorem a náměstky, bude mít možnost. Z očí do očí se koná 2. října

Setkání primátora a jeho náměstků s občany, kteří mohou vznést své připomínky, náměty nebo dotazy, se uskuteční v pondělí 2. října od...

Neuteklo vám?

00:06:45

Kraj zblízka 38/2023

První reportáž v Kraji zblízka bude věnována železniční dopravě. Olomoucký kraj chce totiž zásadně zlepšit dopravní situaci na Jesenicku. Odlehlý region má propojit s Olomoucí modernizovaná železniční trať. Ve druhé...
00:02:35

Olomoucký dopravní podnik má novou halu pro tramvaje. Pojme až osmnáct vozů

Slavnostním přestřižením pásky se v Olomouci, nedaleko hlavního nádraží, oficiálně otevřela nová hala pro tramvaje. Dopravní...
00:00:24

Olomoucké koleje ozdobila obří malba. Zobrazuje Františka Palackého

Nová obří graffiti malba zobrazuje Františka Palackého. Vznikla v areálu vysokoškolských kolejí Univerzity Palackého Olomouc během...
00:04:57

Téma týdne 38/2023

Devět koncertů na devíti místech v Olomouci a Kroměříži nabídne Podzimní festival duchovní hudby. Tradiční akce...
00:05:27

Otevřená radnice 38/2023

Půjde pro jeden z domů na Masarykově třídě zajistit kontejnery na tříděný odpad? A je v...