Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Po, 5. 12. 2022.

Svátek má Jitka.

CzechEnglishPolishUkrainian
4.2 C
Olomouc
4.3 C
Prostějov
6.9 C
Přerov
3.6 C
Šumperk
4.2 C
Jeseník
Pondělí, 5. prosince 2022.

Svátek má Jitka.  Dobrý večer.

Skončilo rozpočtové provizorium, univerzita má rozpočet na rok 2022

Rozpočet Univerzity Palackého na rok 2022, fungování univerzity v blížící se energetické krizi či sdělení rektora Martina Procházky k postupu vůči děkanovi přírodovědecké fakulty Martinovi Kubalovi patřily k hlavním tématům říjnového jednání Akademického senátu UP.

Univerzita Palackého má rozpočet na rok 2022. Souhrnně je ve všech svých ukazatelích narozpočtováno více než 2,7 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2021 je to o více než 100 mil. korun. Před senátory rozpočet UP představila Petra Jungová, kvestorka UP, která připomněla, že jeho návrh vychází z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ČR a z Metodiky rozdělení příspěvku a dotací na součásti UP, schválené AS UP.

„Všechny součásti UP předložily své rozpočty, které schválily jejich senáty, vyjma přírodovědecké fakulty, která o svém rozpočtu ještě jedná. Mírně přebytkový rozpočet UP na rok 2022 doporučila schválit ve znění zapracovaných připomínek i ekonomická komise AS UP,“ uvedla.

Nedávná novelizace dokumentů, podle nichž se rozpočet na Univerzitě Palackého sestavuje, umožňuje, aby byl tento dokument schválen, aniž by musely své dílčí rozpočty schválit všechny její součásti (psali jsme zde). Po krátké diskuzi AS UP schválil návrh rozpočtu UP na rok 2022 v předloženém znění.

V návaznosti na doporučení ekonomické komise AS UP schválili senátoři v předloženém znění i návrh Střednědobého výhledu rozpočtu UP na roky 2023–2024. V komentáři k tomuto bodu zaznělo, že se jedná o fiskální prognózu na další dvouleté období s tím, že předpokládaný meziroční nárůst pro příští období ve výši 9,94 procenta je potřebné brát s ohledem na změny cen energií, služeb i zboží s otazníkem.  

Debaty týkající se rozpočtu, tedy financí na UP, souvisely i s dalším podstatným tématem, kterému se UP už nyní věnuje. S ohledem na blížící se energetickou krizi požádala již před časem ekonomická komise AS UP vedení univerzity o rozbor nákladů na energie v jednotlivých součástech UP. Tyto náklady jsou podle předsedkyně EK AS UP Ireny Smolové už nyní podstatnou součástí rozpočtu jednotlivých součástí UP, je tedy potřeba, aby se univerzita k blížící se situaci jednoznačně postavila. „Nejen s ohledem na předložené analýzy energetických nákladů, ale především s ohledem na to, že UP bude i při zastropovaných cenách nucena uhradit mnohem více, než za energie doposud hradila,“ zdůraznila za EK AS UP Irena Smolová.  

EK AS UP v této souvislosti přijala usnesení, v němž doporučuje, aby došlo k realizaci organizačních opatření, jež budou minimalizovat kontaktní výuku od prosince do února, aby bylo možné využít maximálně úsporný režim ve výukových prostorách. K tématu se vyjádřila i Komise pro Udržitelnou UP, a to v tom smyslu, že Akademickému senátu UP doporučila z důvodu naléhavé potřeby energetických úspor UP posun začátku výuky v letním semestru akademického roku 2022/2023 o dva týdny u těch studijních oborů, u nichž to neohrozí kvalitu výuky. Doporučila koordinovaný a účinný postup UP a jejích součástí ve věci energetických úspor UP.

Už dvakrát se touto situací zabývala i Pedagogická komise UP a podle prorektora Víta Zouhara se v ní debatuje o posunu začátku jak letního semestru 2022/2023, tak následujícího zimního semestru. Zatím však v dané věci shoda mezi fakultami nenastala.

Akademický senát UP poté přijal usnesení, v němž rektora UP žádá o přijetí a koordinaci organizačních opatření na UP, které by směřovaly k energetickým úsporám, například včetně posunu začátku výuky v letním semestru akademického roku 2022/2023 o dva týdny, případně částečný přechod na online výuku u těch studijních oborů, u nichž to neohrozí kvalitu výuky, a to do 30. listopadu 2022. AS UP současně doporučil maximální míru komunikace přijatých opatření směrem k členům akademické obce i ostatním zaměstnancům UP.

Během jednání informoval rektor UP Martin Procházka senátory o tom, že Akademickému senátu přírodovědecké fakulty předal návrh na odvolání děkana Martina Kubaly a požádal o jeho projednání. Podle jeho zjištění děkan PřF UP závažným způsobem neplní své povinnosti a poškozuje zájmy vysoké školy nebo fakulty. Předloženými materiály se po projednání na řádném zasedání senátu přírodovědecké fakulty 26. října bude AS UP zabývat na svém příštím zasedání. K předloženému dokumentu se poté vyjádřil i Martin Kubala, děkan PřF UP, který se vůči návrhu rektora ohradil. Před senátem UP uvedl, že kauzu, z níž vychází návrh na odvolání, považuje za účelově vyvolanou. K výpovědi, kterou od rektora obdržel, se vyjádřil v tom smyslu, že je zmatečná a že věří, že postup rektora UP bude nezávislými soudy shledán jako protiprávní.

Senátoři na jednání AS UP debatovali i o nedávných etických kauzách na UP, vyslechli si průběžnou zprávu o implementaci podnětů dotazníku k IT systémům na UP, schválili změnu Statutu Nadačního fondu UP, Plán realizace Strategického záměru na rok 2023, Dodatek ke zprávě o hodnocení kvality UP za rok 2021 či nový Řád menzy UP (všechna přijatá usnesení viz níže). Více o AS UP zde.

Usnesení AS UP ze dne 19. října 2022:

* AS UP schvaluje upravený program zasedání.

* AS UP schvaluje upravený zápis č. 25/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 21. září 2022.

* AS UP schvaluje návrh rozpočtu UP na rok 2022 v předloženém znění.

* AS UP schvaluje návrh Střednědobého výhledu rozpočtu UP na roky 2023–2024 v předloženém znění.

* AS UP projednal návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Florence K. Bach, s. r. o., (zastoupená jednajícím Pavlem Pospíšilem) ve věci sklepu vybudovaného jako součást domu č. p. 157 zasahujícího pod povrch služebného pozemku o výměře 31 m2, a to pod celý jeho povrch. Sklep nemá samostatné účelové určení, neboť je od samého počátku stavby užíván jako součást domu č. p. 157. Smluvní strany se dohodly na tom, že služebnost se zřizuje za úplatu dohodou smluvních stran v jednorázové výši 10.000 Kč bez DPH. Ke stanovené úplatě bude účtována DPH ve výši podle účinných právních předpisů. AS UP nemá k návrhu výše uvedené smlouvy námitek a souhlasí s jejím uzavřením.

* AS UP žádá rektora UP, aby do 30. 11. 2022 došlo k přijetí a koordinaci organizačních opatření na UP v souvislosti s nárůstem nákladů na energie směřujících k energetickým úsporám, např. včetně posunu začátku výuky v letním semestru akademického roku 2022/2023 o dva týdny, případně částečný přechod na online výuku u těch studijních oborů, u nichž to neohrozí kvalitu výuky. AS UP současně doporučuje maximální míru komunikace přijatých opatření směrem k členům akademické obce UP i ostatním zaměstnancům UP.

* AS UP schvaluje návrh Novely č. 9 Statutu UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

* AS UP schvaluje návrh nového Řádu Menzy UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

* AS UP schvaluje pozměňovací návrh spočívající v doplnění návrhu Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP na rok 2023 v Příloze č. 1 Souhrn Plánu investičních aktivit pro rok 2023 v tabulce na str. 46 v řádku, kde je uvedena investiční aktivita s názvem „Výstavba nové budovy LF“, ve třetím sloupci, kde jsou uvedeny dotčené součásti, se za zkratku „LF“ doplňuje „, FZV“.

* AS UP schvaluje návrh Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2023 ve znění se zapracovanými připomínkami LK AS UP a přijatého pozměňovacího návrhu.

* AS UP žádá rektora UP o zabezpečení dostatečných prostor pro vzdělávací a tvůrčí činnost FZV UP ve vazbě na již schválené priority investičních akcí a projednávaný Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na UP na rok 2023 a roky následující.

* AS UP schvaluje návrh Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021 v doplněném znění ze dne 12. 10. 2022.

* AS UP projednal a bere na vědomí návrhy změn Zakládací listiny Nadačního fondu Univerzity Palackého a Statutu Nadačního fondu Univerzity Palackého.

* AS UP žádá Akademický senát Fakulty tělesné kultury UP o nominaci nového zástupce Fakulty tělesné kultury UP v EK AS UP.

[odkaz na zdroj]

Městský kamerový systém dohlíží i na nový úsek tramvajové trati

Rozšířený a doplněný o další kamerové body, které střeží bezpečnost, je kamerový systém městské policie. V Olomouci už slouží pětadvacet let...

Lékařská fakulta pokřtila kalendář s historickými anatomickými ilustracemi

Nástěnným kalendářem na rok 2023, který se dá použít i jako literatura při studiu anatomie, se může pochlubit Lékařská fakulta UP....

Neuteklo vám?

00:05:33

Víte, že? 48/2022

Město Olomouc vyhlásilo humanitární sbírku na podporu obyvatel ukrajinských měst Černivci a Irpiň. Unikátní webová aplikace nazvaná „Olomouc z výšky“ nabízí historické letecké snímky Olomouce z minulého století. Olomoucké technické služby...
00:02:24

Plumlovský zámek se stal národní kulturní památkou

Seznam národních kulturních památek se rozrostl o dalších osm staveb. Nově mezi ně patří i zámek...
00:00:22

Pád z olomoucké výškové budovy 38letý muž nepřežil

Pád z výšky nepřežil. Policisté v těchto dnech prověřují případ pádu 38letého muže z okna výškové...
00:05:14

Téma týdne 48/2022

Ruská agrese vůči Ukrajině trvá už více než 280 dní. Země se kvůli útokům na kritickou...
00:05:33

Víte, že? 48/2022

Město Olomouc vyhlásilo humanitární sbírku na podporu obyvatel ukrajinských měst Černivci a Irpiň. Unikátní webová aplikace nazvaná...
Generated by Feedzy