Přeložit náš web

Po, 22. 7. 2024.

Svátek má Magdaléna.

24.4 C
Olomouc
24.4 C
Prostějov
22.9 C
Přerov
20.5 C
Šumperk
19 C
Jeseník
Pondělí, 22. července 2024.

Svátek má Magdaléna.  Dobré ráno.

Poslední jednání AS UP před prázdninami nabídlo řadu zásadních témat

Ve velké zasedací místnosti rektorátu projednal Akademický senát UP několik důležitých témat. Vzal na vědomí rezignaci prorektora pro doktorská studia a projekty, podpořil kroky, které univerzita činí v oblasti udržitelnosti, debatoval o souvislostech doprovázejících jednání o majetkovém vypořádání mezi PřF a CATRIN a zdůraznil potřebu řešení prostorové i ekonomické situace FZV.

Na posledním jednání před letními prázdninami se ke svému jednání sešel Akademický senát Univerzity Palackého. Rektor UP Martin Procházka na něm informoval o rezignaci Dušana Lužného, prorektora pro doktorské studijní programy a projekty.  

„Chtěl bych panu profesorovi Dušanovi Lužnému poděkovat za odvedenou práci. Uvedené rozhodnutí vyplynulo z výsledku procesně-personálního auditu. Souvisí však i s vyjádřením fakult, které post prorektora pro doktorská studia nepovažují na univerzitě za potřebný. Vyhovím tedy tomuto tlaku, i když jej vnímám jako diskutabilní. Například s ohledem na témata, která řešíme v Radě pro vnitřní hodnocení. Proto bych určitě rád zachoval silný mandát pro referenta, který se doktorským studiím a dozorem nad jejich kvalitou bude věnovat,“ uvedl rektor UP.

Během jednání informoval studentský senátor Aleš Stejskal o výsledcích dotazníkového šetření, které se zaměřovalo na IT systémy na UP a které se uskutečnilo z iniciativy studentské kurie loni v létě. Zdůraznil, že veškerá data pro složitost jejich vyhodnocení převzalo Centrum výpočetní techniky UP, jemuž nyní mohou pomoci při různých změnách v informačních systémech. AS UP v této věci vzal zprávu na vědomí, a to včetně informací z Komise pro informační technologie, viz usnesení níže.

V návaznosti na dřívější usnesení AS UP, která se vztahují k majetkovému vypořádání mezi PřF UP a VŠÚ CATRIN, a v souvislosti s nedávným nesouhlasným stanoviskem AS PřF UP k návrhu rozhodnutí rektora UP, informoval rektor Martin Procházka o dalším postupu. Do debaty k danému tématu se zapojila řada členů senátu i hostů. Senát poté požádal, aby nový návrh, který předloží rektor, obsahoval odůvodnění změn v užívání majetku UP, u něhož nebude dosaženo shody mezi dotčenými součástmi, viz usnesení níže.

S udržitelnou problematikou vystoupila Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelnosti na UP, která se na nedávném jednání aliance AURORA zúčastnila debaty o viditelných společných udržitelných cílech aliance univerzit.

„Najít tyto cíle pro univerzity sdruženými v alianci není jednoduché už proto, že jsou mezi jednotlivými vysokými školami velké rozdíly. Nejen v tom, jak si univerzity v udržitelnosti stojí, ale i ve financování, v podnebí či v jejich umístění. Proto jsme se dohodli, že začneme tím, že si každá škola spočítá svou uhlíkovou stopu. Ta se stane výchozím bodem pro dosahování měřitelných cílů. Také jsme se dohodli na tom, že si každá univerzita, která je součástí aliance, stanoví tři cíle z osmi oblastí, které jsou pro ni dosažitelné a které jsou vytyčené v Plánu udržitelného kampusu,“ uvedla Zuzana Huňková. Senátory a senátorky informovala také o své účasti na nedávné konferenci managementu udržitelnosti, o výzvách či charitativních akcích, kterých se úsek udržitelnosti účastní, či akcích a školeních, které v dané oblasti organizuje jak pro zaměstnance, tak i studenty.

„V udržitelnosti jsme na ve srovnání s českými vysokými školami na předních příčkách. Troufám si říct, že inspirujeme ostatní. Mám radost, že na UP byla vypsána veřejná zakázka na energetický audit. Je to hodně důležité pro budoucí úsporu financí,“ dodala.

Poté se diskutovalo o narůstajícím počtu činností, které pod uvedenou agendu spadají a které souvisejí s již dříve přijatou Strategií udržitelnosti UP i Akčním plánem strategie udržitelného rozvoje UP a zároveň o doporučení, jež vzešlo z procesně-personálního auditu Rektorátu UP z května 2022. Ten navrhuje úspory v daném úseku. Akademický senát UP pak činnost v oblasti udržitelnosti podpořil dvěma usneseními, viz níže.

Na jednání se rektor Martin Procházka vyjádřil i k budoucnosti Konfuciova institutu v rámci Univerzity Palackého. Uvedl, že v září 2023 vyprší platnost smlouvy z roku 2018 a další ve stávající struktuře a podobě nepodepíše. Řekl, že k uvedenému tématu se uskutečnila řada debat a na jejich základě vznikl i harmonogram prací, které povedou ke změně.

Téměř v závěru jednání vystoupil před senátory děkan Fakulty zdravotnických věd UP Jiří Vévoda, který hovořil o krizové prostorové situaci fakulty, jež její čtrnáctiletou existenci provází. Ve své prezentaci připomněl před senátory Strategické investiční cíle UP pro FZV, v nichž se hovoří o financování dostavby společné budovy LF a FZV, rekonstrukci tř. Svobody 8, získání pozemku pro výstavbu do roku 2025 či výstavbě samostatné budovy FZV do roku 2030, a to mimo jiné i v souvislosti s celospolečenskou potřebou zdravotnického personálu, především všeobecných sester. AS UP jeho apel podpořil usnesením, viz níže.

Senát vzal na vědomí informace o stavu prací na novém Jednacím řádu AS UP i novele Volebního řádu UP. Ve znění pozměňovacích návrhů přijal i návrh novely Statutu PdF UP a návrh novely Organizačního řádu PdF UP .

Ve studentské části se hovořilo PR nápisu univerzity na reprezentativním místě Olomouce i o krocích, které již nyní vedou k vyššímu standardu v hygienickém a sociálním zázemí zaměstnanců a studentů UP. Více o AS UP ZDE.

Přehled usnesení z jednání AS UP ze dne 22. června

*AS UP schvaluje upravený program zasedání.

*AS UP schvaluje zápis č. 23/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 25. května 2022.

*AS UP bere na vědomí informace o stavu prací na novém Jednacím řádu AS UP a novele Volebního řádu AS UP. AS UP dále žádá zpracovatele a předkladatele, aby oba vnitřní předpisy UP předložili do schvalovacího procesu nejpozději do 31. října 2022. AS UP rovněž ve vazbě na čl. 30 Statutu UP žádá rektora UP o zpracování konceptu výkladového stanoviska, ve kterém se pro účely sestavování seznamu voličů dle čl. 4 odst. 1 písm. b) Volebního řádu AS UP vymezí okruh oprávněných voličů – studentů.

*AS UP bere na vědomí prezentované informace o dotazníkovém šetření zaměřeném na využívání IT systémů na UP a informace z Komise pro informační technologie UP.

*AS UP doporučuje i přes výsledky procesně-personálního auditu Rektorátu UP z května 2022 zachování samostatného úseku pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnou UP.

*AS UP doporučuje vedení UP personální posílení úseku koordinátora udržitelného rozvoje o zatím neobsazené systemizované pracovní místo referenta, zejména z důvodů řádného naplňování Akčního plánu realizace Strategie udržitelného rozvoje UP na roky 2022 a 2023, plnění závazků UP vyplývajících z členství v alianci Aurora a předpokládaných budoucích ekonomických benefitů plynoucích z investic do oblasti udržitelného rozvoje UP.

*AS UP žádá rektora UP, aby při opětovném předložení návrhu rozhodnutí dle čl. 4a Řádu o nakládání s majetkem UP tento obsahoval podrobné odůvodnění změn v užívání majetku UP.

*AS UP projednal a bere na vědomí informaci rektora UP o rezignaci prorektora D. Lužného a rozdělení agendy doktorských studií a projektových aktivit mezi ostatní prorektory.

*AS UP vyjadřuje své poděkování prorektorovi D. Lužnému za součinnost a úzkou spolupráci s AS UP.

*AS UP bere na vědomí informaci děkana FZV UP dr. J. Vévody a žádá vedení UP o řešení aktuální kritické ekonomické a prostorové situace FZV UP.

*AS UP žádá vedení UP, aby při přípravě nové metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2023 zohlednilo strategické cíle UP i jejích jednotlivých součástí.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 4 Statutu PdF UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 2 Organizačního řádu PdF UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP.

a dotací MŠMT na UP na rok 2023 zohlednilo strategické cíle UP i jejích jednotlivých součástí.

*AS UP schválil návrh Novely č. 4 Statutu PdF UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

*AS UP schválil návrh Novely č. 2 Organizačního řádu PdF UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

[odkaz na zdroj]

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi. Poslední významná byla v roce 2015, kdy se zmodernizovalo klubové zázemí...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...