Přeložit náš web

Ne, 3. 3. 2024.

Svátek má Kamil.

12.8 C
Olomouc
13 C
Prostějov
12.9 C
Přerov
11.9 C
Šumperk
10.5 C
Jeseník
Neděle, 3. března 2024.

Svátek má Kamil.  Dobré odpoledne.

Akademický senát přijal na svém zářijovém jednání několik stěžejních usnesení

Na svém prvním jednání v novém akademickém roce věnoval Akademický senát Univerzity Palackého pozornost mimo jiné problematice mezd na univerzitě, změně pravidel při tvorbě rozpočtu univerzity, majetkovému vypořádání mezi přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN, přípravě oslav 450 let vysokého učení v Olomouci i aktuální energetické situaci.

Poprvé v akademickém roce 2022/2023 se sešel k jednacímu stolu Akademický senát Univerzity Palackého. Jedním z prvních bodů, jemuž se věnoval, byl Vnitřní mzdový předpis UP, o němž se diskutuje napříč univerzitou již delší dobu. Ekonomická komise AS UP v tomto smyslu přijala usnesení, v němž se vyjádřila, že současný Vnitřní mzdový předpis UP je nekonkurenceschopný a nedůstojný a požaduje urychlené navýšení tarifních mezd a odstranění rozmezí pro jednotlivé tarifní třídy. Úroveň tarifních mezd, ať už technicko-hospodářských pracovníků, nebo asistentů, odborných asistentů či lektorů, je podle komise pod úrovní toho, co je v současné době na základních a středních školách. V debatě poté senátoři zdůraznili, že na problém již dříve upozornila i Komise pro audit AS UP. Akademický senát UP vzal předložené informace o mzdách na UP na vědomí a přijal usnesení ve shodném znění s usnesením ekonomické komise.

Během jednání se senátoři věnovali i novelám dvou důležitých vnitřních předpisů univerzity, Jednacímu řádu AS UP a Statutu UP. Obě novely obdržel senát v rámci jednoho společného tématu, kterým jsou změny procesu přípravy a projednávání rozpočtu Univerzity Palackého. Téma komentoval předseda AS UP Jiří Langer, který uvedl, že cílem novel obou předpisů je zjednodušit zdlouhavý a komplikovaný proces tvorby rozpočtu na UP.

„Do nynějška se rozpočet UP schvaloval ve třech fázích. Nejdříve se řeší metodika, poté se schvaluje rozdělení příspěvku a dotací mezi součásti a rektorát včetně centrálních jednotek. Podle rešerší, které provedla ekonomická komise, je tato druhá fáze pro většinu ostatních veřejných vysokých škol závěrečná. Za schválený rozpočet považuje řada vysokých škol rozdělení financí mezi jednotlivé součásti. Na Univerzitě Palackého jsme však doposud řešili ještě třetí fázi, v níž sestavují rozpočty jednotlivé součásti. Až poté se sestavuje souhrnný rozpočet, který je předložen akademickému senátu. V tuto chvíli je to tedy tak, že jsou všechny součásti univerzity povinny nejprve schválit dílčí rozpočet, aby poté mohl být schválen rozpočet souhrnný. Z mého pohledu je naše třetí fáze spíše technicistní záležitost,“ uvedl Jiří Langer, předseda AS UP.

Tématu, zda je nutné tento proces zachovat či ne, se věnovala ekonomická komise AS UP a shodla se na potřebné změně. V podobném duchu se vyjádřila i legislativní komise AS UP, která stejně jako ekonomická doporučila, aby AS UP obě novely schválil ve znění pozměňovacích návrhů.

V rámci debaty se hovořilo o tom, zda změna těchto pravidel není zásahem do akademické samosprávy jednotlivých součástí univerzity. Zazněl i názor, že je dobré, aby základní obrysy rozpočtu vznikaly na půdorysu konsensu mezi děkany, a to proto, aby rozpočet ve výsledku nebyl likvidační pro žádnou součást univerzity. V senátu UP pak byl slyšet i požadavek na vyjádření jednotlivých senátů fakult a debatu v akademické obci. Ve výsledku však v diskuzi převládly příspěvky o tom, že současný proces sestavování a projednávání rozpočtu je v porovnání s jinými veřejnými vysokými školami v ČR neadekvátně složitý. Změnu pak podpořila také informace o tom, že tvorbu rozpočtu na vysokých školách navíc komplikují i vnější okolnosti financování veřejných vysokých škol. AS UP v závěru diskuze přijal usnesení, kterými změny v obou předpisech přijal.

Na zářijovém jednání AS UP také schválil studentskou senátorku Annu Holečkovou jako svou zástupkyni v Krizovém štábu UP. Přijal též usnesení o ověření účetní závěrky UP auditorskou společnosti ABC, AUDIT. Prorektor UP Vít Procházka informoval senátory o oslavách, které univerzita chystá při příležitosti 450. výročí vysokého učení v Olomouci. Kvestorka UP Petra Jungová informovala AS UP o energetické situaci univerzity a komunikaci s akademickou obcí.O možné budoucí podpoře a řízení sportu na UP spravil senátory děkan FTK Michal Šafář. Důležitým bodem jednání byl i návrh rektora, který měl rozhodnout o pravidlech, jimiž by se měla při užívání a správě majetku univerzity řídit přírodovědecká fakulta a vysokoškolský ústav CATRIN (psali jsme zde).

Usnesení z AS UP ze dne 21. 9. 2022

AS UP schvaluje program zasedání v předloženém znění.

AS UP schvaluje zápis č. 24/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 22. června 2022.

AS UP bere na vědomí předložený přehled čerpání rozpočtu UP za 1. pol. 2022 a informaci o stavu fondů UP k 30. 6. 2022.

AS UP bere na vědomí předložené informace o mzdách na UP. AS UP konstatuje, že současný Vnitřní mzdový předpis UP je nekonkurenceschopný a nedůstojný a žádá rektora UP o přípravu nového Vnitřního mzdového předpisu UP směřujícího k navýšení tarifních mezd a jejich sjednocení napříč všemi součástmi.

AS UP projednal návrh uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IZ-12-8002687/SOBSVB/01 s ČEZ Distribuce, a. s. – přeložky kabelů VN Envelopa a nemá k němu námitek.

AS UP schvaluje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozd. předpisů, auditorskou společnost ABC.AUDIT, s. r. o., Erbenova 783/29, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 25899007, k ověření účetní závěrky Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2022.

AS UP schvaluje návrh Novely č. 3 Jednacího řádu AS UP a návrh Novely č. 8 Statutu UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) JŘ AS UP s veřejným hlasováním ve věci jmenování zástupce AS UP v Krizovém štábu UP.

AS UP nominuje Annu Holečkovou jako zástupkyni AS UP v Krizovém štábu UP.

AS UP souhlasí v souladu s. čl. 2 odst. 2, písm. d) s tajným hlasováním o návrhu usnesení ve věci návrhu Rozhodnutí rektora UP o správě a užívání nemovitého a movitého majetku, t. č. ve správě PřF UP, který byl předložen dle čl. 4a Řádu o nakládání s majetkem UP.

AS UP schvaluje Lukáše Janouška, DiS., a doc. PhDr. Matúše Šuchu, Ph.D., jako skrutátory pro tajné hlasování ve věci návrhu Rozhodnutí rektora UP o správě a užívání nemovitého a movitého majetku, t. č. ve správě PřF UP, který byl předložen dle čl. 4a Řádu o nakládání s majetkem UP.

AS UP žádá rektora o předložení souhrnné informace za všechny součásti UP ohledně přijetí vnitřních norem součástí UP upravujících tvůrčí volno akademických pracovníků UP.

Usnesení přijatá formou hlasování mimo zasedání

AS UP schvaluje v souladu s čl. 11 a čl. 14, odst. 6. Volebního řádu AS UP vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu UP na jednoho člena z řad studentů za Právnickou fakultu UP na funkční období 2020–2023.

V souladu s ustanovením čl. 15a odst. 1. Volebního řádu AS UP proběhne hlasování v rámci výše uvedených doplňovacích voleb do AS UP výhradně elektronickou formou s využitím procesů uvedených v čl. 15a odst. 5. až 16. Volebního řádu AS UP. Více doplňovacích volbách do AS UP zde a o AS UP zde.

[odkaz na zdroj]

RADÍME LIDEM: BUĎME JAKO PAN PROKOUKL

Od začátku roku vychází ve zpravodaji Naše město rubrika Radíme lidem, kde přinášíme rozhovory, díky kterým se můžeme rozhodnout vždy správně....

Krátkodobé uzavření sběrného dvora v Příčné ulici

Ve dnech 5. až 11. března 2024 bude ve Sběrném dvoře v Příčné ulici měněna mostní váha. Z tohoto důvodu bude...

Neuteklo vám?

00:05:23

Šumperk – Živá brána Jeseníků – únor 2024

Je tady únorový díl pořadu Šumperk - Živá brána Jeseníků. Tentokrát o cenách města za rok 2023, umělecké úpravě rondelu, vzpomínce na Jana Zajíce, novém pojetí radničního zpravodaje a...
00:02:34

Zdobnou fasádu plumlovského zámku čeká nákladná rekonstrukce. Začít má letos

Zámek v Plumlově na Prostějovsku patří k nejzajímavějším turistickým destinacím v našem kraji. Od loňského roku...
00:00:30

Nadace Agel přispěla pětileté Lindě na speciální ortézu

Pětiletá Linda trpí oslabením jedné poloviny těla. Díky speciální ortéze nyní může lépe chodit. Na tu...
00:05:32

Téma týdne 09/2024

Od ledna do března provádí pracovníci Technických služeb na území města Olomouce ořezy stromů. Lidé se...
00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli...