Přeložit náš web

St, 12. 6. 2024.

Svátek má Antonie.

16.7 C
Olomouc
17.1 C
Prostějov
16.4 C
Přerov
14.4 C
Šumperk
13.5 C
Jeseník
Středa, 12. června 2024.

Svátek má Antonie.  Dobrý večer.

Akademický senát postoupil do třetí fáze schvalování rozpočtu na rok 2024

Po metodice dělení příspěvku a dotací součástem UP schválil Akademický senát Univerzity Palackého i návrh na rozdělení příspěvku a dotací pro jednotlivé součásti UP pro rok 2024. Podle daných pravidel budou o rozpočtech na stávající rok nyní jednat senáty jednotlivých fakult a vedení VŠÚ CATRIN.

Akademický senát Univerzity Palackého směřuje ve svých jednáních ke schválení rozpočtu univerzity na rok 2024. Na dubnovém jednání schválil metodiku dělení příspěvku a dotací součástem UP, nyní se věnoval návrhu na rozdělení příspěvku a dotací pro jednotlivé součásti UP pro rok 2024. Ten senátůrm představila v jednotlivých položkách kvestorka Petra Jungová. K předloženému návrhu vyjádřila doporučující stanovisko Ekonomická komise AS UP. Po následné debatě, v níž se hovořilo o negativních výsledcích hospodaření některých součástí univerzity a důvodech jejich vzniku, AS UP návrh na rozdělení příspěvku a dotací pro jednotlivé součásti UP pro rok 2024 schválil, a to ve znění aktualizovaného návrhu ze dne 13. 5. 2024.

Podle daných pravidel se svým rozpočtům nyní budou věnovat prostřednictvím svých senátů jednotlivé fakulty univerzity. Po uplynutí šestitýdenní lhůty se téma vrátí k jednacímu stolu velkého senátu univerzity.  

Během květnového jednání schválil Akademický senát UP také Výroční zprávu o činnosti Univerzity Palackého za rok 2023, a to ve znění zapracovaných připomínek. Stejně tak schválil i Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Palackého za rok 2023, přičemž na základě doporučení Ekonomické komise AS UP se senátoři souhlasně vyjádřili i k zahájení kontroly hospodaření za rok 2023 těch pracovišť, která nemají vlastní kontrolní orgán.

S prezentací o aktivitách v oblasti udržitelnosti na UP vystoupila před senátory univerzity koordinátorka udržitelného rozvoje na UP Zuzana Huňková, která hovořila o Akčním plánu realizace Strategie udržitelnosti UP pro období let 2024–2025, shrnula i jeho plnění v letech 2023–2024. „Rádi bychom se věnovali opatřením, které se v minulém období nepodařilo naplnit, na udržitelném rozvoji univerzity budeme dále pracovat podle nastavené strategie. Určitě bychom se chtěli věnovat zavedení energetického managementu napříč univerzitou. Rádi bychom mimo jiné pokračovali i v úsilí, které povede ke snižování vyprodukovaného odpadu a zvyšování podílu tříděného odpadu včetně gastroodpadu,“ uvedla s tím, že činnosti v této oblasti povedou i k vodnímu auditu, e-publikacím, novým studijním programům či inovacím programů stávajících.  

V následné diskuzi a s ohledem na vznik Komise pro udržitelný rozvoj UP jako poradního orgánu rektora, jenž se má věnovat udržitelnému rozvoji na úrovni rektorátu UP, debatovali senátoři o efektivitě současné a případně budoucí ad hoc Komise pro udržitelnou UP. Dospěli k závěru, že svůj prvotní zamýšlený cíl již tato pracovní skupina splnila, a proto přijali usnesení o jejím zrušení.  

Rektor UP Martin Procházka před senátory hovořil o krocích, které činí s cílem dostát záměru pro majetkové vypořádání mezi PřF UP a CATRIN UP. Senátorům předložil materiál, kde rekapituloval doposud proběhlá jednání za poslední dva měsíce a představil plán řešení včetně jeho krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého výhledu. AS UP se tématu bude věnovat i na příštím jednání v červnu.

Během zasedání senátoři univerzity diskutovali i větší potřebu propagace placených studijních programů v anglickém jazyce, přístup k internetu na vysokoškolských kolejích a schválili Návrh novely č. 1 Vnitřního předpisu PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu ve znění technických změn po LK AS UP.

O chystané demonstraci proti podfinancování vysokých škol, která se v Praze uskuteční 3. června, hovořil senátor František Kratochvíl.  Místopředseda AS UP Jiří Langer informaci doplnil s tím, že podpůrné stanovisko k této události se chystá vydat i Předsednictvo Rady vysokých škol. Více v usnesení senátu zde. O AS UP více zde.

Read More

Nemocnice AGEL Jeseník obdržela darem fotografie od cestovatelky Aleny Ceplové

Fotoobrazy z výstavy z Vlastivědného muzea Jesenicka byly na základě hlasování návštěvníků darovány Nemocnici AGEL Jeseník. Read More

DIGEOCAT & Lib: digitální nástroj pro efektivnější výzkum cestopisných textů

Odborníci, studenti i laická veřejnost budou mít na přelomu let 2025/26 k dispozici nástroj, který jim umožní efektivnější výzkum rozsáhlého korpusu...

Neuteklo vám?

Téma týdne 23/2024

Neutěšený stav areálu tržnice se zásadně nezměnil několik desítek let. Jeho současným správcem je od roku 2022 Výstaviště flora Olomouc. Prostor je poměrně frekventovaným místem, kudy denně projde mnoho...

Olomouc oslavila svůj svátek

Čestné stráže, průvod, folklór i žehnání alegorické sochy. Letošní Svátky města Olomouce jsou za námi. Ve...

Kvalita vody přírodního koupaliště Poděbrady je vhodná ke koupání

První letní dny pomalu ale jistě vybízejí ke koupání. Například oblíbené přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce...

Otevřená radnice 24/2024

V Otevřené radnici se věnujeme dotazu, který se týká reklamních polepů tramvají DPMO. A také se...

Kraj zblízka 24/2024

V Olomouckém kraji byla dokončena historicky největší modernizace vlaků. Do regionu bylo dodáno celkem 27 nových...